UCHWAŁA Nr XVII/ 129/08

Rady Gminy Modliborzyce

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/jt: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź zm./ Rada Gminy Modliborzyce uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć program "Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015 " - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Wójta gminy do poinformowania społeczeństwa lokalnego o przyjęciu do realizacji strategii oraz opracowania na jej bazie planów w postaci projektów realizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Modliborzyce.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XX/VI/161/05 Rady Gminy Modliborzyce z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju gminy Modliborzyce".

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywieszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.