1. Tryb działania w sprawach pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o pomocy społecznej a także Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 Sierpnia 2016 r. w sprawie Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego.

2. Obowiązująca procedura składa się z następujących etapów:

1) Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy - osobiste, pisemne zgłoszenie do pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc).

2) Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny - w ciągu 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia a w sprawach niecierpiących zwłoki w ciągu 2 dni. Ponadto w przypadku osoby lub rodziny korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza pracownik socjalny nie rzadziej niż co 6 miesięcy, pomimo braku zmiany danych.

3) Zgromadzenie przez stronę występującą o pomoc dokumentów stanowiących podstawę ustalenia jej sytuacji rodzinnej, dochodowej, majątkowej i zdrowotnej, w tym także udokumentowanie powodów ubiegania się o pomoc.

4) Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy, zawnioskowanie pomocy.

5) Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielania pomocy.

6) Wydanie decyzji administracyjnej w formie pisemnej.

7) Po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy.