Tryb działania w sprawach pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ustawy o pomocy społecznej.

Obowiązująca procedura składa się z następujących etapów:

1) Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy:

- osobiste, pisemne zgłoszenie do pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc),

2) Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny,

3) Udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc,

4) Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy, zawnioskowanie pomocy,

5) Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielania pomocy,

6) Wydanie decyzji w formie pisemnej,

7) Po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy.