• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w kwocie 1000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
 • Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli kobieta przebywała pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży, co potwierdzane jest stosownym zaświadczeniem lekarskim - nie dotyczy to opiekunów prawnych oraz opiekunów faktycznych dziecka.
 • Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Jak uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka?

 • Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
 • Wniosek składa się w Urzędzie Gminy/Miasta lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.


Do wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć następujące dokumenty:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
 • kopie dowodów osobistych obojga rodziców dziecka;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające opiekę medyczną nad kobietą w okresie trwania ciąży;
 • w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania;


Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie potwierdzające uzyskany dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - dotyczy wszystkich członków rodziny;
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - dotyczy wszystkich członków rodziny;
 • zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych ? w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającemu wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugoda zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

  - dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach lub ochrony uzupełniającej;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które ma być przelana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.