Zasiłek rodzinny jest przyznawany na wniosek jednego z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub osoby uczącej się.
Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w Urzędzie Gminy/Miasta, lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.
Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października. Od 1 lipca można składać wnioski w formie elektronicznej natomiast od dnia 1 sierpnia w formie papierowej.

Składając wniosek na nowy okres zasiłkowy osoby które złożą wnioski w miesiącu wrześniu mają gwarantowaną wypłatę świadczeń w miesiącu listopadzie, osobom które złożą wnioski o przyznanie świadczeń w miesiącach październik-listopad świadczenia są wypłacane najpóźniej do końca grudnia.
Składając wniosek w czasie trwania okresu świadczeniowego, świadczenia są przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca października, czyli końca okresu zasiłkowego.

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

 •  akty urodzenia dzieci,
 •  kopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
 •  zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie potwierdzające uzyskany dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - dotyczy wszystkich członków rodziny,
 •  zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub oświadczenie potwierdzające posiadanie lub nieposiadanie gospodarstwa rolnego - dotyczy wszystkich członków rodziny,
 •  zaświadczenie o pobieraniu stypendiów szkolnych lub studenckich - dotyczy wszystkich członków rodziny,
 •  zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej,
 •  orzeczenie o niepełnosprawności,
 •  wyrok orzekający rozwód,
 •  wyrok zasądzający świadczenie alimentacyjne,
 •  zaświadczenie organu egzekucyjnego lub oświadczenie o wysokości otrzymanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy świadczeń alimentacyjnych lub potwierdzenia wpłat,
 •  w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,
 •  oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - dotyczy wszystkich członków rodziny,
 •  oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - dotyczy wszystkich członków rodziny,
 •  oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które ma być przelewany zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.
 •  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie osoby ubiegającej się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o okresach zatrudnienia,
 •  zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych wraz z dołączoną kopią imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.