Drukuj
Kategoria: Jak uzyskać świadczenie rodzinne
Odsłony: 10449

Zasiłek rodzinny jest przyznawany na wniosek jednego z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub osoby uczącej się.
Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w Urzędzie Gminy/Miasta, lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.
Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października. Od 1 lipca można składać wnioski w formie elektronicznej natomiast od dnia 1 sierpnia w formie papierowej.

Składając wniosek na nowy okres zasiłkowy osoby które złożą wnioski w miesiącu wrześniu mają gwarantowaną wypłatę świadczeń w miesiącu listopadzie, osobom które złożą wnioski o przyznanie świadczeń w miesiącach październik-listopad świadczenia są wypłacane najpóźniej do końca grudnia.
Składając wniosek w czasie trwania okresu świadczeniowego, świadczenia są przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca października, czyli końca okresu zasiłkowego.

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.