1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom:

1. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,

2. w trakcie nauki przez dziecko w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 21 roku życia,

3. do 24 roku życia dziecka , jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Od dnia 1 listopada 2016 r. dochód na jednego członka rodziny uprawniający do pobierania zasiłku rodzinnego i dodatków nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.