1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3. Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych;

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

5. Świadczenie rodzicielskie