Zasiłek rodzinny:

 •  dla dziecka do 5-tego roku życia - 95,00 zł,
 •  dla dziecka między 5-tym a 18-tym rokiem życia - 124,00 zł,
 •  dla dziecka powyżej 18-tego roku życia - 135,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 •  urodzenia dziecka - 1000,00 zł (jednorazowo),
 •  opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł,
 •  samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci
 •  wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł,
 •  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  a) do 5-tego roku życia 90,00 zł,
  b) powyżej 5-tego roku życia 110,00 zł,
 •  rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł,
 •  podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
  a) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły - 113,00 zł,
  b) w związku z dojazdem z miejscowości zamieszkania do miejscowości w której jest siedziba szkoły - 69,00 zł.

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka:

 •  przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł,
 •  przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez nie 1 roku,
 •  przysługuje na każde urodzone lub przysposobione dziecko,
 •  przysługuje w przypadku gdy kobieta przebywała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży - co jest potwierdzane odpowiednim zaświadczeniem lekarskim (warunek ten nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego:

 •  przysługuje w kwocie 400,00 zł miesięcznie, w przypadku przysługiwania dodatku za niepełne miesiące wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień,
 •  przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka przez okres:
  a) 24 miesięcy kalendarzowych,
  b) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 •  w sytuacji korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje opiekunów dziecka przysługuje tylko jeden dodatek,
 •  nie przysługuje gdy: osoba starająca się o jego przyznanie bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego nie pozostawała w stosunku pracy dłużej niż 6 miesięcy, osoba podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
 •  przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci,
 •  przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w sytuacji gdy nie zostały zasądzone alimenty
 •  z powodów takich jak:
  a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, - przysługuje osobie uczącej się gdy oboje rodzice nie żyją.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:

 •  przysługuje w kwocie 95,00 zł miesięcznie,
 •  przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji:

 •  przysługuje miesięcznie w wysokości 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5-tego roku życia oraz 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5-tego roku życia do ukończenia 24 roku życia,
 •  przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją i kształceniem dziecka niepełnosprawnego;
 •  przysługuje na dziecko które:
  a) do 16-tego roku życia legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  b) powyżej 16 - tego roku życia ale do ukończenia 24 roku życia legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

 •  przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł w związku z rozpoczęcie nauki w szkole lub rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówki),
 •  przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego,

Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania:

1. wynosi 69,00 zł miesięcznie i przyznawany jest gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania i dojeżdża do miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej,

2. wynosi 113,00 zł miesięcznie i przyznawany jest gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania i w związku z tym zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

 •  przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 •  dodatek jest przyznawany na okres roku szkolnego tj. 10 miesięcy (z wyłączeniem okresu wakacji letnich).