• Osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy są zobowiązani do informowania na bieżąco organu wypłacającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego o wszelkich zmianach mających wpływ na wypłatę świadczeń np. uzyskanie lub utrata dochodu, zmiany w składzie rodziny, wyjazd członka rodziny zagranicę, umorzenie postępowania egzekucyjnego, skuteczność egzekucji.
  • Osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy mają prawo do złożenia we właściwym na swoje miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy/ Miasta wniosku o wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku bezskuteczności egzekucji, do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne dokumentujące jej bezskuteczność.
  • Po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej - organ przyznający świadczenia wysyła do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego Urzędu Gminy/Miasta wniosek o wszczęcie postępowania mającego na celu zwiększenie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
  • Dłużnik alimentacyjny jest informowany o przyznaniu świadczeń osobie uprawnionej, o wysokości jego zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu wypłaconych świadczeń: z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wypłacanego przez ZUS przed rokiem 2005 oraz o konieczności zwrotu świadczeń wypłaconych wraz z ustawowymi odsetkami. Po zakończeniu okresu świadczeniowego dłużnik alimentacyjny otrzymuje decyzję ustalającą wysokość jego zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz zobowiązująca do zwrotu wskazanej kwoty w określonym terminie.
  • W okresie gdy osoba uprawniona pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego wszelkie pieniądze wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego w pierwszej kolejności są zaliczane na poczet zadłużenia powstałego na skutej wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym.