Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym tj. osobom uprawnionym do alimentów od rodziców na podstawie tytułów wykonawczych pochodzących lub zatwierdzonych przez sąd, jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom - pod warunkiem:

- zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu,
- przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
- przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w trakcie pobierania świadczeń musi zamieszkiwać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym:

  • do 18 roku życia,
  • gdy kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do 25 roku życia,
  • gdy legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Dochód na osobę w rodzinie uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie może przekroczyć kwoty 900,00 zł na okres zasiłkowy 2020-2021. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości aktualnie zasądzonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł na jedną osobę uprawnioną.

Wprowadzono dodatkowe przepisy mechanizm "złotówka za złotówkę" w przypadku gdy dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę 900 zł. Przepis ten obowiązuje od 1 października 2020r.