• Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na wniosek osoby.
 • Wniosek oraz deklaracje o dochodach rodziny wraz z wymaganymi dokumentami składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce tj. właściwym ze względu na na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy oraz znajdowania się lokalu mieszkalnego.
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinien być potwierdzony przez zarządcę budynku.
 • Przed przyznaniem dodatku mieszkaniowego jest przeprowadzany wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
 • Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany od miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek na okres 6 miesięcy.
 • Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany zarządcy budynku, natomiast ryczał na zakup opału może być przekazywany na konto zarządcy lub do rąk własnych świadczeniobiorcy.
 • Osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do regularnego uiszczania opłaty za zajmowany lokal mieszkalny.

Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

 • dokumenty potwierdzające wszelki dochód osiągnięty przez każdego z członków rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • dokument potwierdzający prawo do zajmowania danego lokalu mieszkalnego,
 • rachunek za energię elektryczna oraz gaz za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z fakturą VAT),
 • rachunki potwierdzające poniesione koszty - w miesiącu składania wniosku - za: wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 • deklarację o dochodach rodziny
 • dyspozycja dotycząca sposobu przekazywania dodatku mieszkaniowego oraz ryczałtu.
 • właściciel domu jednorodzinnego dołącza dokument lub oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.


Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.