Drukuj
Kategoria: Jak uzyskać
Odsłony: 9776

Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:


Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.