Program PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014


 

"Agresji i przemocy mówię STOP" projekt realizowany w ramach Programu PL14 "Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Wg statystyk policyjnych i danych GOPS problem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Modliborzyce ma tendencję rosnącą. Proponowany projekt wychodzi naprzeciw lokalnym potrzebom w postaci bezpłatnej i profesjonalnej oferty pomocy na poziomie indywidualnym i grupowym, usprawniającej system wsparcia. Rozwój działań profilaktycznych i wsparcie infrastrukturalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu regionalnym i lokalnym przyczyni się do osiągnięcia celu głównego czyli zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Powyższe założenia będą realizowane w ramach następujących działań:

1. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób dotkniętych i stosujących przemoc w rodzinie, oraz dla liderów społecznych;

2. Utworzenie i prowadzenie grupy samopomocowej dla 10 kobiet w wieku zawodowym ok. 20-55 lat.

3. Utworzenie i prowadzenie grupy samopomocowej dla ok. 25 seniorów w wieku emerytalnym (kobiety i mężczyźni).

4. Utworzenie i prowadzenie trzech koedukacyjnych grup dziecięcych po ok. 25 osób.

5. Utworzenie i prowadzenie czterech koedukacyjnych, amatorskich grup młodzieżowych (ok. 75 osób).

6. Poprawa stanu infrastruktury społecznej poprzez dostosowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia wsparcia rodzin z problemem przemocy w rodzinie.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że problem przemocy w rodzinie jest wciąż tematem tabu zwłaszcza w środowisku wiejskim. Sąsiedzi niechętnie reagują gdy w domu obok stosowana jest przemoc. Jeśli nawet coś słyszą to problem wydaje się być z tych wstydliwych o których się nie mówi, a już na pewno nie wtrąca. Mówimy STOP takim sytuacjom.

streszczenie język polski
abstract english version