Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Modliborzycach

"Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem"- projekt systemowy współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL w 2013 r.

Dobiega końca tegoroczna edycja projektu systemowego pn. "Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1.

 

Głównym celem projektu było zwiększenie integracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapobieganie ich marginalizacji, poprzez wspieranie zdolności do zatrudnienia, poprawy jakości życia, integrację społeczną, ułatwienie dostępu do rynku pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych. Bezpośrednimi odbiorcami były osoby korzystające z pomocy społecznej, w tym osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

W zależności od potrzeb, predyspozycji, posiadanych kwalifikacji oraz planów związanych z karierą zawodową, uczestnikom zaoferowano i dostosowano pomoc - każdy z uczestników objęty został wsparciem z zakresu aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Pięć kobiet ukończyło kurs zawodowy ?Bukieciarstwo-florystyka? a pięciu mężczyzn kurs ?Spawacz w osłonie gazów MIG/MAG?. Sześć osób skierowano do odbycia staży zawodowych w okolicznych zakładach pracy. Ponadto uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w postaci pracy socjalnej, zasiłków celowych i okresowych oraz rowerów jako środka transportu umożliwiającego udział w projekcie.

Kończymy realizację projektu systemowego w bieżącym roku, ale już dziś zapraszamy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji i potrzebujące wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowo-społecznej do udziału w kolejnej edycji projektu w roku 2014.