Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Modliborzycach

"Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem"- projekt systemowy współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

VI edycja projektu systemowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach w roku 2013 po raz szósty przystąpił do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Ośrodek Pomocy Twoim Partnerem" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", współfinansowanego z Unii Europejskiej.

 

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 11 mieszkańców Gminy Modliborzyce poprzez:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych

- podniesienie kompetencji społecznych oraz umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego

- zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy

- zabezpieczenie elementarnych potrzeb bytowych

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie Gminy Modliborzyce.

Osoby zakwalifikowane będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

- kursów/szkoleń zawodowych

- treningów kompetencji i umiejętności społecznych

- doradztwa zawodowego

Ponadto uczestnicy otrzymają wsparcie w formie pracy socjalnej i poradnictwa oraz wsparcie finansowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny - zachęcamy do skorzystania z powyższej oferty.

 

Bliższe informacje na temat projektu są udzielane telefonicznie pod numerem 15 8715108 lub w siedzibie GOPS przy ul. Piłsudskiego 63 w Modliborzycach.