PANIE BURMISTRZU

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Waszej Ukochanej CÓRKI.

Składamy
PANU, PAŃSKIEJ ŻONIE I CAŁEJ RODZINIE wyrazy szczerego współczucia.

Łączymy się z Wami w bólu i modlitwie.
Niech Bóg ma Was w opiece i da Wam dużo siły.

Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach informuje, że w dniu 1 października 2019 roku ( wtorek) w godzinach pracy od 8:00 do 16:50 mogą wystąpić trudności w połączeniu się telefonicznym z Ośrodkiem do numerów telefonu 15 8715 108 oraz telefonu 15 8717 155
Przyczyną braku połączeń będzie naprawa, konserwacja i modernizacja centralki telefonicznej i aparatów telefonicznych.
ZA UTRUDNIENIA W POŁĄCZENIACH WSZYSTKICH INTERESANTÓW PRZEPRASZAMY.

 Bożena Skowrońska
Kierownik

Projekt „Milczenie nie zawsze jest złotem” jest w trakcie realizacji a część działań zaplanowanych na okres letni już dobiegła końca.
Od czerwca 2019 r. systematycznie - raz w miesiącu spotykają się trzy grupy samopomocowe seniorów. Warsztaty prowadzone przez prawnika i psychologa ukierunkowane są m.in. na edukację w zakresie: rozpoznawania zagrożeń w tym zjawiska przemocy, bezpieczeństwa, komunikacji międzyludzkiej i asertywności.

Od czerwca 2019 r. rusza projekt „Milczenie nie zawsze jest złotem” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2019. Wnioskodawcą jest Gmina Modliborzyce a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MODLIBORZYCE NA LATA 2016-2025” ZA ROK 2018 oraz PLAN NA 2019 ROK

Środowiskowy Dom Samopomocy jest powiatowym ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla osób, które ze względu na stan zdrowia psychicznego mają poważne trudności w życiu codziennym.
Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 16:00 jest przeznaczony dla 37 uczestników mieszkańców powiatu janowskiego.

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego - święto wszystkich pracowników służb społecznych. Jest to czas pełen refleksji, podziękowań, życzeń oraz wyróżnień za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania. W tym roku w dowód uznania i wdzięczności za długoletnią służbę na rzecz osób potrzebujących wsparcia została uhonorowana odznaczeniem państwowym Pani Janina Brożek- pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach.

Wniosek o świadczenie z programu ,,Dobry start” 300 dla ucznia.

Termin złożenia wniosku to:

- od 1 lipca 2018 roku drogą elektroniczną
- od 1 sierpnia 2018 roku w formie papierowej.

Od wakacji rusza projekt „Podaruj mi radość” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2018.

Wnioskodawcą jest Gmina Modliborzyce a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach.
Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży w postaci oferty pozaszkolnej i pozalekcyjnej w formie: wsparcia środowiskowego, poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz dodatkowych zajęć ukierunkowanych na zdobycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Ponadto przewidziano cykl spotkań dla rodziców, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie potrzeb rozwojowych dzieci oraz metod wychowywania.

„Centrum Wsparcia Rodzin” to projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania 120 rodzin w społeczności poprzez dostarczenie im profesjonalnego wparcia zarówno indywidualnego jak również skierowanego do całej rodziny.