Dnia 21 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1068). Ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania i finansowania dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:

1) z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
2) której umowa o pracę po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Modliborzycach informuje o następujących możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia przez osoby doświadczające przemocy w rodzinie:

Gmina Modliborzyce informuje, że MINISTERSTWO Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę informatyczną pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujących przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informację na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach pilnie poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w środowisku domowym.

PANIE BURMISTRZU

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Waszej Ukochanej CÓRKI.

Składamy
PANU, PAŃSKIEJ ŻONIE I CAŁEJ RODZINIE wyrazy szczerego współczucia.

Łączymy się z Wami w bólu i modlitwie.
Niech Bóg ma Was w opiece i da Wam dużo siły.

Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach informuje, że w dniu 1 października 2019 roku ( wtorek) w godzinach pracy od 8:00 do 16:50 mogą wystąpić trudności w połączeniu się telefonicznym z Ośrodkiem do numerów telefonu 15 8715 108 oraz telefonu 15 8717 155
Przyczyną braku połączeń będzie naprawa, konserwacja i modernizacja centralki telefonicznej i aparatów telefonicznych.
ZA UTRUDNIENIA W POŁĄCZENIACH WSZYSTKICH INTERESANTÓW PRZEPRASZAMY.

Bożena Skowrońska
Kierownik

Projekt „Milczenie nie zawsze jest złotem” jest w trakcie realizacji a część działań zaplanowanych na okres letni już dobiegła końca.
Od czerwca 2019 r. systematycznie - raz w miesiącu spotykają się trzy grupy samopomocowe seniorów. Warsztaty prowadzone przez prawnika i psychologa ukierunkowane są m.in. na edukację w zakresie: rozpoznawania zagrożeń w tym zjawiska przemocy, bezpieczeństwa, komunikacji międzyludzkiej i asertywności.

Od czerwca 2019 r. rusza projekt „Milczenie nie zawsze jest złotem” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2019. Wnioskodawcą jest Gmina Modliborzyce a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MODLIBORZYCE NA LATA 2016-2025” ZA ROK 2018 oraz PLAN NA 2019 ROK