„Centrum Wsparcia Rodzin” to projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania 120 rodzin w społeczności poprzez dostarczenie im profesjonalnego wparcia zarówno indywidualnego jak również skierowanego do całej rodziny.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH PONOWNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MODLIBORZYCACH.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z okresem zimowym.

Zachowajmy czujność wobec osób w podeszłym wieku, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych a także innych, którzy z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażeni na niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą dotkliwy chłód i mróz. Nie wahajmy się wezwać Pogotowie Ratunkowe, Policję czy Ośrodek Pomocy Społecznej w sytuacji zagrożenia.