Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług sprzątania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet, mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Modliborzyce.

W związku z okresem zimowym i prognozowanymi spadkami temperatury na terenie województwa lubelskiego ogłoszonymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy apeluje do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z zimową.

Zachowajmy czujność wobec osób w podeszłym wieku, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych a także innych, którzy z uwagi na trudną sytuację życiową mogą być narażeni na niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą dotkliwy chłód i mróz. Nie wahajmy się wezwać Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej czy Ośrodka Pomocy Społecznej w sytuacji zagrożenia.
Zachowajmy również czujność wobec osób, przebywających na dworze i narażonych na zamarznięcie, których zachowanie może wskazywać, że znajdują się w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy.
Zwracamy się do Państwa z apelem o aktywną postawę i zaangażowanie wszystkich mieszkańców Gminy Modliborzyce w celu uniknięcia zagrożeń i negatywnych skutków zimy. Państwa aktywność i reagowanie na potrzeby drugiego człowieka dadzą możliwość odpowiednim służbom społecznym, aby na czas przyjść im z pomocą.
Jednocześnie informujemy, że rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Modliborzycach lub ze strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: www.lublin.uw.gov.pl

Dnia 21 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1068). Ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania i finansowania dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:

1) z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
2) której umowa o pracę po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Modliborzycach informuje o następujących możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia przez osoby doświadczające przemocy w rodzinie:

Gmina Modliborzyce informuje, że MINISTERSTWO Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę informatyczną pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujących przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informację na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach pilnie poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w środowisku domowym.

PANIE BURMISTRZU

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Waszej Ukochanej CÓRKI.

Składamy
PANU, PAŃSKIEJ ŻONIE I CAŁEJ RODZINIE wyrazy szczerego współczucia.

Łączymy się z Wami w bólu i modlitwie.
Niech Bóg ma Was w opiece i da Wam dużo siły.

Kierownik i pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach informuje, że w dniu 1 października 2019 roku ( wtorek) w godzinach pracy od 8:00 do 16:50 mogą wystąpić trudności w połączeniu się telefonicznym z Ośrodkiem do numerów telefonu 15 8715 108 oraz telefonu 15 8717 155
Przyczyną braku połączeń będzie naprawa, konserwacja i modernizacja centralki telefonicznej i aparatów telefonicznych.
ZA UTRUDNIENIA W POŁĄCZENIACH WSZYSTKICH INTERESANTÓW PRZEPRASZAMY.

Bożena Skowrońska
Kierownik