„Centrum Wsparcia Rodzin” to projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania 120 rodzin w społeczności poprzez dostarczenie im profesjonalnego wparcia zarówno indywidualnego jak również skierowanego do całej rodziny.