Od czerwca 2019 r. rusza projekt „Milczenie nie zawsze jest złotem” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2019. Wnioskodawcą jest Gmina Modliborzyce a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach.

W tym roku projekt jest skierowany do osób starszych w wieku powyżej 50 lat w postaci zwiększenia dostępności takich usług jak poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne i prawne) oraz grupy samopomocowe.

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego będzie działał 2 razy w miesiącu po 4 godziny w okresie od czerwca do listopada.

Projekt zakłada utworzenie dwóch grup samopomocowych w Modliborzycach i jednej grupy w Wierzchowiskach. Do udziału w programie zapisało się ponad 60 osób. Dla każdej grupy uwzględniono 7 spotkań/warsztatów (średnio jeden raz w miesiącu), spotkanie wzmacniające więzi rodzinne, zajęcia relaksacyjne oraz wspólny wyjazd kulturalno-integracyjny.

Ponadto przewidziano rozwój działalności Zespołu Interdyscyplinarnego i wzmocnienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez szkolenie/superwizję.

W listopadzie br. zaplanowano konferencję której celem jest uświadamianie i uwrażliwianie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie.

Bliższych informacji na temat projektu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, tel. 15 87 15 108.
Udział w projekcie jest bezpłatny.