Powstanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach jest bezpośrednio związana z okresem transformacji w Polsce, czyli przemianami politycznymi, gospodarczymi i ekonomicznymi. W roku 1990 pomoc społeczna została przesunięta z resortu zdrowia do resortu pracy i polityki społecznej. Pracownicy socjalni (2 osoby) dotychczas podlegający Zakładom Opieki Zdrowotnej tj. Ośrodka Zdrowia w Modliborzycach- zostali zatrudnieni w urzędzie gminy.
Uchwałą Nr XI/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Modliborzycach z dnia 14 marca 1990 r. powołano jednostkę budżetową Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach, Porozumieniem z dnia 2 maja 1990 roku Naczelnik Gminy Modliborzyce powierzył kierownikowi - Pani Irminie Kobylarz zadania z zakresu pomocy społecznej.

 • Uchwałą Rady Gminy Nr IV./18/90 w Modliborzycach z dnia 16 września 1990 r. przyjęto Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach, który określił realizację podstawowych zadań Ośrodka w tym:
  Pomoc środowiskową obejmująca działalność mająca na celu tworzenie warunków do właściwego funkcjonowania osób i rodzin w miejscu zamieszkania.
 • Pomoc instytucjonalną mająca na celu zapewnienie specjalistycznej opieki osobom całkowicie lub częściowo niezdolnym do samodzielnej egzystencji w miejscu zamieszkania.
 • Przyznawanie zasiłków z budżetu gminy:
  - stałych,
  - okresowych,
  - jednorazowych,
  - pomocy w naturze, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 • Określanie kierunków działania i zadań w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy.
 • Współudział w kształtowaniu polityki socjalnej w środowisku.
 • Udzielanie pomocy poszkodowanym wskutek klęsk żywiołowych i innych wypadków losowych.
 • Udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami oraz koordynowanie działalności organizacji społecznych w zakresie pomocy społecznej.