Program „Dobry Start” to 300,00 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

Program obejmie dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym, (opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sadu o jego przysposobienie), rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, a także dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Uwaga: świadczenie dobry start nie podlega zasadom tzw. koordynacji przepisów zabezpieczenia społecznego, co oznacza, że nawet w przypadku gdy drugi rodzic pracuje za granicą w kraju Unii Europejskiej, to gmina nie przysyła wniosku do wojewody.

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać w ośrodku pomocy społecznej. Wniosek można składać już od 1 lipca elektronicznie przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje

wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

W przypadku gdy prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry Start” nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
wniosek 288.44 kb 43 Pobierz Zobacz
załącznik_do_wniosku 106.40 kb 37 Pobierz Zobacz