Przetarg nieograniczony na zadanie: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109065L Wolica Kolonia ?Lute w m-ści Wolica Kolonia od km 0+000 do km 0+370 oraz od km 0+870 do km 1+020

Ogłoszenie o przetargu wąwóz Wolica Kol (plik w formacie .pdf)

SIWZ wąwóz Wolica Kol (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ wąwóz Wolica Kol (plik w formacie .pdf)

Dokumentacja projektowa cz. 1(plik w formacie .pdf)

Dokumentacja projektowa cz. 2 (plik w formacie .pdf)

Przedmiar robót (plik w formacie .pdf)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (plik w formacie .pdf)

Przekrój nr 1 (plik w formacie .pdf)

Przekrój nr 2 (plik w formacie .pdf)

Projekt zagospodarowania terenu (plik w formacie .pdf)

Rysunek płyta betonowa (plik w formacie .pdf)

Mapa orientacyjna (plik w formacie .pdf)

Mapa zlewni (plik w formacie .pdf)

Formularz kosztorysu ofertowego (plik w formacie .pdf)