Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:
Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 22,54 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,0 %

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Modliborzyce tworzy i prowadzi Burmistrz w postaci bazy danych. Niżej zostali wymienieni przedsiębiorcy, którzy aktualnie są wpisani do rejestru.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) zgodnie z art. 7 przedsiębiorca musi spełniać określone wymagania aby uzyskać zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Wymagania te określają wyposażenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porządkowe niezbędne do świadczenia usług w podanym wyżej zakresie.

W grudniu 2016 r. został przeprowadzony nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2017.

Firma wyłoniona w przetargu - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego zwiększyła cenę odbioru 1 tony odpadów do kwoty 838,08 zł za tonę (wzrost z kwoty 647,46 zł, tj. o 22,7%).

W związku z monitami mieszkańców wyjaśniamy, iż od nowego roku nastąpiły zmiany w odbiorze odpadów komunalnych na terenie miejscowości Modliborzyce. Odbiór odpadów komunalnych na całej ulicy Piłsudskiego (po obydwu stronach) odbywa się zgodnie z harmonogramem dla Modliborzyc dla prawej strony drogi krajowej S-19, jadąc od Janowa Lubelskiego w kierunku Lublina.

HARMONOGRAM 2017 

pdf

1. Antolin, Węgliska, Wierzchowiska Drugie, Pasieka

Rozmiar : 97.22 kb
Odsłon : 438
Data dodania : 2017-03-17
pdf

2. Wierzchowiska Pierwsze, Bilsko

Rozmiar : 96.28 kb
Odsłon : 441
Data dodania : 2017-03-17
pdf

3. Wolica Kolonia., Wolica Pierwsza, Wolica Druga, Kolonia Zamek

Rozmiar : 96.78 kb
Odsłon : 483
Data dodania : 2017-03-17
pdf

4. Brzeziny, Ciechocin, Majdan, Świnki, Gwizdów, Kalenne, Słupie

Rozmiar : 97.75 kb
Odsłon : 443
Data dodania : 2017-03-17
pdf

5. Modliborzyce - lewa strona drogi S-19, bez ul. Piłsudskiego

Rozmiar : 97.56 kb
Odsłon : 551
Data dodania : 2017-03-17
pdf

6. Modliborzyce - prawa strona drogi S-19, cała ul. Piłsudskiego

Rozmiar : 97.45 kb
Odsłon : 497
Data dodania : 2017-03-17
pdf

7. Dąbie, Lute, Zarajec, Michałówka, Felinów

Rozmiar : 97.22 kb
Odsłon : 434
Data dodania : 2017-03-17
pdf

8. Stojeszyn Kolonia., Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi

Rozmiar : 96.67 kb
Odsłon : 440
Data dodania : 2017-03-17
pdf

9. Modliborzyce - zabodowa wielorodzinna

Rozmiar : 97.03 kb
Odsłon : 371
Data dodania : 2017-03-17

Gospodarka odpadamiZgodnie z wprowadzoną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. od 1 sierpnia 2016 r. jesteśmy zobowiązani jako Gmina do wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła

– dotychczasowa frakcja sucha ma być podzielona na oddzielne frakcje odpadów.
Wybrany model selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oparty będzie na najprostszym sposobie segregacji dla naszych mieszkańców, czyli w tzw. systemie czteropojemnikowym: 3 worki + 1 pojemnik.
W dalszym ciągu odbiór odpadów będzie prowadziła firma z Janowa Lubelskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

          W lipcu i sierpniu tego roku podczas odbioru odpadów komunalnych zostaną przekazane mieszkańcom worki w trzech różnych kolorach.

Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 62,5 %

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 15,6 %

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2016
1. Antolin, Węgliska, Wierzchowiska Drugie, Pasiekapdf
2. Wierzchowiska Pierwszepdf
3. Wolica Kolonia, Wolica Pierwsza, Wolica Drugapdf
4. Brzeziny, Ciechocin, Majdan, Świnki, Gwizdów, Kalenne, Słupie      pdf
5. Modliborzyce lewa strona drogi S-19pdf
6. Modliborzyce prawa strona drogi S-19, Kolonia Zamekpdf
7. Dąbie, Lute, Zarajec, Michałówka, Felinówpdf
8. Stojeszyn Kolonia, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugipdf
9. Modliborzyce - zabodowa wielorodzinnapdf