Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach po remoncie

Budynek, na zdjęciach powyżej, dawna synagoga, stanowiący własność Gminy Modliborzyce, użytkowany jest przez jednostkę organizacyjną gminy - Gminny Ośrodek Kultury.
W 2002 roku w wyniku postępowania regulacyjnego Gmina Modliborzyce zapłaciła Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie odszkodowanie w kwocie 25 tysięcy złotych, w wyniku czego Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich zrzekł się roszczeń do tej nieruchomości.
W chwili obecnej budynek jest wyremontowany a remont budynku polegał na wymianie konstrukcji dachowej, zmianie pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, skuciu tynków zewnętrznych i położeniu nowych, pomalowaniu ścian zewnętrznych, wymianie obróbki blacharskiej, wyłożeniu schodów i podestów piaskowcem, remoncie wewnętrznym, wymianie instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania.
Całkowity koszt remontu zamknął się kwotą 1 329 028,09 zł
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki wyniosło 1 092 143,00 zł., co stanowi 85% ogólnego kosztu.
W dniu 10 listopada 2010 roku odbyło się uroczyste oddanie budynku do użytku