Odpadów pochodzących z produkcji rolnej w szczególności problemowych obecnie opon od dużych maszyn rolniczych system gospodarki odpadami komunalnymi nie klasyfikuje jako odpad komunalny, a gmina nie powinna organizować zbiórek wskazanych odpadów pochodzących z rolnictwa jak również finansować ich z opłaty uiszczanej na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 24,78 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 30,89 %


Natomiast osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie był obliczany, gdyż w 2017 r. nie wykazano odpadów budowlanych i rozbiórkowych na terenie Gminy Modliborzyce.

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

• Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 15 C, 20-324 Lublin
Zakład Przetwarzania ZSEiE

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy:

• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik
Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – ZZO, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy

• Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpady

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik
Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – ZZO w Wincentowie „KRAS-EKO” Sp. z o.o., 22-302 Siennica Nadolna

• Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – EKOLAND POLSKA S.A. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik

Zastępcze Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

– Poniatowa Wieś, 24-320 Poniatowa
– Piaski Zarzecze II, 23-200 Kraśnik
– Borownica, 23-300 Janów Lubelski

pdf

1. Informacja nt. Systemu PSOR

Rozmiar: 398.93 kb
Odsłon : 275
Data dodania: 2017-12-19
pdf

2. Karta zwrotu-odbioru odpadu

Rozmiar: 149.14 kb
Odsłon : 256
Data dodania: 2017-12-19

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) od 1 stycznia 2018 r. jesteśmy zobowiązani jako Gmina do wprowadzenia obowiązku selektywnej zbiórki u źródła dodatkowej frakcji odpadów komunalnych – BIO (odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów).

Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:
Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 22,54 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,0 %

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Modliborzyce tworzy i prowadzi Burmistrz w postaci bazy danych. Niżej zostali wymienieni przedsiębiorcy, którzy aktualnie są wpisani do rejestru.