Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w roku 2020 / 2021 na terenie gminy Modliborzyce

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Odpady, które podlegają tzw. wystawce przy posesji w akcji okresowego zbierania odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, budowlanych i rozbiórkowych oraz opon z terenu naszej gminy, odpady te powinny być również odpowiednio posegregowane.

Osiągnięty przez Gminę Modliborzyce w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

Odpadów pochodzących z produkcji rolnej w szczególności problemowych obecnie opon od dużych maszyn rolniczych system gospodarki odpadami komunalnymi nie klasyfikuje jako odpad komunalny, a gmina nie powinna organizować zbiórek wskazanych odpadów pochodzących z rolnictwa jak również finansować ich z opłaty uiszczanej na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.