Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Modliborzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015