Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Modernizacja ulicy Ogrodowej w miejscowości Modliborzyce od km 0+000,00 do km 0+881,60 o długości 881,60 m

Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .pdf)