W dniu 19 sierpnia 2014 roku w Modliborzycach odbyła się konferencja podsumowująca realizację Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych gminy oraz powiatu, instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, animatorzy, liderzy społeczni oraz osoby zainteresowane współpracą i partnerskimi działaniami.  

Podczas spotkania zostały przedstawione zagadnienia dotyczące roli partnerstwa i znaczenia sieci społecznych w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, funkcji modelu lokalnej współpracy oraz możliwości wykorzystania potencjału lokalnego w reintegracji społeczno-zawodowej. Omówiono także kontrakt socjalny jako instrument zarządzania aktywizacją. Ponadto dorobek Zespołu Synergii Lokalnej w Modliborzycach działającego w ramach wdrażania Pilotażu został podsumowany w krótkim filmie.
Na zakończenie konferencji nastąpiło uroczyste podpisanie "Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy w Gminie Modliborzyce". Sam akt podpisania miał charakter symboliczny i należy podkreślić, że jest to dokument otwarty.  

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym gościom i prelegentom. Jednocześnie zapraszamy do dalszej współpracy w tworzeniu lokalnego partnerstwa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w zakresie promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w naszym regionie.

 


Zespół Synergii Lokalnej

 

GALERIA

 

 

 

 

Projekt systemowy "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym"

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego