W ramach projektu "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" Działanie 1.2, Priorytet I, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Pilotaż Model Lokalnej Współpracy w dniach 25-26 czerwca 2014 r. w Kazimierzu Dolnym odbyły się warsztaty szkoleniowe pn. ?Wprowadzenie do wdrożenia modelu lokalnej współpracy?. Warsztaty skierowane były do grupy 5 urzędników zatrudnionych w administracji publicznej oraz 7 członków/przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu janowskiego zainteresowanych współpracą partnerską w ramach MLW.

GALERIA