Na terenie Modliborzyc działa oczyszczalnia ścieków. W chwili obecnej odbierane są ścieki z samych Modliborzyc jak również te, które dowożone są wozami asenizacyjnymi. Przepustowość oczyszczalni to dwieście metrów sześciennych na dobę.