Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) w związku z §15 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach zzatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/96/2016 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 25 lutego 2016 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 12 kwietnia 2016 roku, poz. 1499) zwołuję pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz 14:00 w sali konferencyjnej Biblioteki u Kazimierza. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im K. Zielińskiego w Modliborzycach.