Szanowni Mieszkańcy Gminy Modliborzyce. Przedkładam Państwu Raport o stanie gminy Modliborzyce za rok 2020. Obowiązek sporządzenia takiego raportu wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Na jego podstawie Burmistrz każdego roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej  "Raport o stanie gminy" dając jednocześnie możliwość aktywnego udziału zainteresowanych mieszkańców w dyskusji nad podejmowanymi kierunkami działań. Raport obrazuje aktualny stan gminy Modliborzyce w roku 2020. Prezentuje poziom realizacji dokumentów strategicznych, programów określających kierunki rozwoju. Jest zestawieniem wielu istotnych informacji związanym z codzienną działalnością Burmistrza Modliborzyc, jak i wszystkich podległych mu jednostek. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym dokumentem i wzięcie udziału w debacie publicznej. Każde spojrzenie i głos w dyskusji będzie ważnym czynnikiem przyszłego kształtowania polityki gminy.