Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Burmistrz Modliborzyc w terminie do dnia 31 maja 2022 r. przedstawia Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy Modliborzyce za rok 2021.