"Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeziny na dz. nr ewid. 168 od km 0+000,00 do km 0+700,00 i na dz. nr ewid. 276/1 od km 0+000,00 do km 0+ 130,00 – etap II".