Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce-Błażek na odcinku od km 5+332 do km 10+800”


Beneficjent: Gmina Modliborzyce

          Operacja mająca na celu zwiększenie rozwoju gospodarczego, inwestycyjnego i społecznego miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Pasieka poprzez przebudowę drogi na długości 5,468 km współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki: Poprawa infrastruktury i podwyższenie parametrów technicznych oraz eksploatacyjnych istniejącej infrastruktury drogowej na terenie gminy Modliborzyce, poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 5,468km.
Dzięki przebudowie drogi poprawią się warunki dojazdu do miejscowości i nastąpi poprawa dostępności do drogi krajowej nr 19. Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.

Kwota wydatków całkowitych: 3 926 868,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 2 473 934,00 zł