Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kalenne i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupie”


Beneficjent: Gmina Modliborzyce

        Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji i przewidywane wyniki: Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Kalenne i Słupie poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dzięki realizacji operacji poprawi się poziom rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich oraz zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna regionu.

Kwota wydatków całkowitych: 1 555 611,91 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 499 437,00 zł