Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Projekt pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Modliborzyce od km 0+572,00 do km 1+122,00”


Beneficjent: Gmina Modliborzyce  

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji i przewidywane wyniki: Zwiększenie rozwoju gospodarczego, inwestycyjnego i społecznego miejscowości Modliborzyce poprzez przebudowę drogi na długości 0,550 km.
Dzięki przebudowie drogi wewnętrznej poprawią się warunki dojazdu do miejscowości i nastąpi poprawa dostępności do drogi ekspresowej S-19. Zrealizowanie operacji przyczyni się do rozwoju działalności pozarolniczej, zwłaszcza działalności turystycznej, a także zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. Dzięki realizacji operacji nastąpi poprawa dostępności do wewnątrzregionalnej infrastruktury transportowej.

Kwota wydatków całkowitych: 867 360,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 543 941,00 zł