Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zamiarze wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: - Przebudowa linii średniego napięcia 15 kV napowietrznej na kablową kolidującą z planem zagospodarowania działek nr ewid, 174/2 i 175/2 położonych w miejscowości Bilsko, gmina Modliborzyce.