Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w miejscowości Kalenne gm. Modliborzyce” tj.: budowa linii kablowej SN 15 kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa słupa nN 0,4kV, budowa złącz kablowych, budowa złącz kablowo – pomiarowych na terenie działek nr ewid. 25, 226/1, 24/1, 233/1, 63/1, 64/1, 71/1, 237/4, 118/1, 249, 122/2, 75, 76, 77, 78, 79, 52, 51/1, 50, 231, 40, 39, 38, 223, 4/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0008 Kalenne, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Projekt przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV Janów – Blinów od słupa nr 45 do słupa nr 92 na linię kablową” – Etap 2 na działkach nr ewid. 295, 640, 687, 699, 743, 700/1, 700/2, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 719, 720/1, 721, 722, 723, 725, 726, 728, 729/1, 729/2, 730/3, 730/1742, 734, 965, 733, 885, 886, 887, 888, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 929, 970, 971, 972, położonych w obrębie ewidencyjnym 0022 Wolica Druga oraz na działkach nr ewid. 1209/3, 1210/3, 1229, 1575/1, 1575/2, 1581, 1583, 1585, 1588, 1607, 1608, 1609, 1611, 1612/2, 1613, 1614, 1616, 1618/1, 1618/4, 1619, 1620/2, 1621/1, 1622/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie za zgodą stron decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr INW.6733.6.2016 z dnia 13 października 2016 r. ze zmianą znak: INW.6733.6.16/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., wydanej przez Burmistrza Modliborzyc na wniosek Gminy Modliborzyce dla inwestycji: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze na długości 530 m”, na działkach nr ewid. 1849, 1874, 1873, 1872, 1871/2, 1869, 1868/4, 1867, 1865, 1864, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854/2, 1853, 1852, 1851, 1850, 1846/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0021-Wierzchowiska Pierwsze, gmina Modliborzyce

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Modliborzyc zawiadamia, iż została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie nowego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m2 wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Modliborzycach” na działce nr ewid. 1958/6, położonej w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie nowego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m2 wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Modliborzycach” na działce nr ewid. 1958/6, położonej w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce”.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni pola gry do 800 m2 wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Modliborzycach” na działce nr ewid. 1958/6, położonej w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Stojeszynie Drugim” na działkach nr ewid. 1156/1, 1157, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 1203, 533, 535, 536, 538, 539/1, 539/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Stojeszyn Drugi, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce” na działkach nr ewid. 145, 146, 147/1, 148, 149, 150/1, 151, 152/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie i adaptacja części budynku Zespołu Szkół w Modliborzycach na żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem” na działce nr ewid. 1958/6, położonej w Modliborzycach przy ul. Ogrodowej, gmina Modliborzyce.

Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce” na działkach nr ewid. 145, 146, 147/1, 148, 149, 150/1, 151, 152/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0014 Słupie, gmina Modliborzyce.