Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowa linii średniego napięcia 15 kV napowietrznej na kablową kolidującą z planem zagospodarowania działek nr ewid. 174/2, 175/2 w miejscowości Bilsko, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid.173/2, 174/2, 175/2, 176, 177, położonych w miejscowości Bilsko, gmina Modliborzyce"