Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi dla działek o nr ewid. 523/5, 523/6 i 524 położonych przy ul. Ogrodowej w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.