Obwieszczenie Burmistrz Modliborzyc zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa przepustów z piętrzeniem na rowach odwadniających siedliska przyrodnicze, planowanych do realizacji w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na terenie obszarów Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 oraz Lasy Janowskie PLB060005.