Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Janów – Gwizdów od słupa nr 112 do słupa 129 wraz z odgałęzieniem i stacją transformatorową Ciechocin w miejscowości Ciechocin, gmina Modliborzyce” na działkach nr ewid. 182, 183, 190, 191, 176, 205, 149/1, 2/1, 3/2, 135/3, 135/4, 136/2, 10/2, 11/2, 13/2, 26/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Ciechocin, gmina Modliborzyce.