Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: Przebudowie odcinka linii napowietrznej SN-15 kV Janów - Gwizdów, od słupa nr 174 do słupa nr 197 wraz z odgałęzieniem i stacją transformatorową "Gwizdów 2" na terenie działek nr ewid. 379, 217/2, 222, 217/1, 210/2, 208, 209, 223, 224/1, 229, 230, 215, 206, 205, 202/2, 202/1, 201, 199, 194, 193, 191, 190, 189, 184, 148, 35, 42, 43, 49, 50, 51, 53,54, 55, 56/2, 57/2, 58, 17, 2, 3, 1 położonych w obrębie Gwizdów, gmina Modliborzyce i na terenie działek nr ewid. 348/2, 347/1, 343/1, 344 położonych na terenie obrębu Osówek, gmina Potok Wielki.