Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia z dnia:14 maja 2018 r., znak: RZ.ZPU.4.521.1.776.2018.ID w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji:"Zagospodarowanie działki nr ewid. 400/8 na cele promocji lokalnych produktów w miejscowości Modliborzyce.