Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 611, 919, 610, 609, 608, 607 położonych w Modliborzycach przy ul. Sadowej, gmina Modliborzyce”.