Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Rzeszowie o wydaniu decyzji z dnia 24 lipca 2018 r. znak: RZ.RUZ.421.93.2018.KM udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad Oddział w Lublinie, pozwolenia wodnoprawnego, dla inwestycji pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odcinek koniec obw. Kraśnika - węzeł Sokołów Małopolski Północ część nr 2: odc. realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (wezeł "Kopce" obecnie Janów Lub. Północ - węzeł "Jonaki" obecnie "Janów Lub. Południe" z węzłami), długości ok 7 km, na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie rowów w tym rowów drogowych, likwidacje rowów przydrożnych wraz z przepustem pod drogą krajową DK19, wykonanie wylotów z systemów kanalizacji deszczowej i wylotów rowów przydrożnych oraz wykonanie zbiorników retencyjnych oraz na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi do ziemi i wód rzeki Żytnówka i Biała."