Obwieszczenie Burmistrza Modliborzyc o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 RC SDR11 dn40 przy ul. Mickiewicza w m. Modliborzyce” na działkach nr ewid. 1509/9 i 1510/5, położonych w Modliborzycach, gmina Modliborzyce.